Juice / Mojito
메뉴 > Juice / Mojito
Hnd Made Juice & Ade

레몬 (juice or Ade)    5,500

자몽 (juice or Ade)    5,500

라즈베리 (Ade)    6,000

패션후르츠 (Ade)    6,000

베리 요플레    6,000

식혜    4,500

계절별주스    6,500

-수박, 키위, 토마토, 딸기

 

Tea

레몬티    5,500

아이스티    4,500

라즈베리티    6,000

그린티라떼    5,500

자몽티    5,500

초코라떼    5,500

 

 

빙수

옛날빙수    9,000

과일빙수    15,000

 

Mojito

라임 모히또 알콜    8,000

라임 모히또 무알콜    7,000

크린베리 모히또 알코올    8,000

크린베리 모히또 무알콜    7,000